Liquiditeit

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Een onderneming is dus liquide wanneer ze in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wanneer dit niet lukt, is een bedrijf illiquide.

Hoe berekent u de liquiditeit?

Om de liquiditeit te meten wordt vaak de current ratio gebruikt. De current ratio is een kengetal die weergeeft in hoeverre een organisatie kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen (< 1 jaar).

Formule current ratio: (vlottende activa + liquide middelen) / kort vreemd vermogen

Wat is een goede liquiditeit?

Wanneer bij bovenstaande formule een current ratio van 1,5 uitkomt, dan kan men spreken van een goede liquiditeit. Bij een current ratio van 2 of hoger is het bedrijf absoluut veilig wat de liquiditeit betreft.

[cta-3]

Waarom is een goede liquiditeit belangrijk?

Een goede liquiditeit is vooral belangrijk voor jouw eigen onderneming, omdat je dan weet of jij jouw rekening op de korte termijn kunt betalen. Indien dat niet het geval is, kun je nog op tijd ingrijpen.

Daarnaast is deze belangrijk voor jouw leveranciers, want zij willen de zekerheid dat jij ze op de korte termijn kunt betalen.

Verder is het van belang voor banken en financiële instellingen om te weten hoe je er financieel voor staat, bijvoorbeeld wanneer je een lening aanvraagt.

Ook voor beleggers is het belangrijk. Zij kijken naar jouw liquiditeit om te voorspellen of jouw bedrijf dividend kan uitkeren.

Hoe kunt u uw liquiditeit verbeteren?

Wil jij jouw liquiditeit verbeteren? Dan zijn daarvoor een aantal manieren.

  • Let op de betalingstermijn. Wanneer jij de betalingstermijn van jouw uitgaande facturen verkort en van jouw ontvangen facturen verlengt (van de rekeningen die je dus moet betalen), houd jij langer geld in kas.
  • Let op jouw debiteurenbeheer. Om bovenstaande te realiseren is een strakke debiteurenbeheer van belang. Want hoe eerder je betalingsherinneringen en aanmaningen verstuurt, des te sneller je betaalt krijgt.
  • Factoring. Je kunt toekomstige kasstromen (geld waar jouw bedrijf recht op heeft, maar nog niet heeft ontvangen) te gelde maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door jouw debiteurenportefeuille aan een factormaatschappij te verkopen.