Home | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Debitan te Hoorn

Artikel 1: Algemeen

1.1 De klant erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Debitan, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de klant zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de klant naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de klant met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.2 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Debitan met haar klanten te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door klanten van toepassing mochten worden verklaard.

1.4 Onder de klant wordt verstaan een ieder die aan Debitan een opdracht wenst te verstrekken of verstrekt, op welke wijze dan ook van de softwareproducten van Debitan, of van de door Debitan te leveren software van derden gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, van haar met de software verband houdende dienstverlening gebruik wenst te maken of daarvan gebruik maakt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.5 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Debitan slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Debitan is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of via e-mail heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Debitan of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Debitan gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Debitan opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten, parkeergelden e.d. en/of andere op de software en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven aantallen.

2.6 Indien slechts voor een gedeelte van de uit te voeren opdracht gegevens, informatiedragers

e.d. zijn overgelegd, is Debitan niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van de opdracht waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.

2.7 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Debitan zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, analyse- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met de klant naar gebruik en billijkheid berekend.

2.8 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Debitueren365.nl gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Debitan kostenverhogend zijn, aan de klant door te berekenen.

2.9 De afbeeldingen, beschrijvingen e.d. die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling. Wijzigingen, waardoor de daadwerkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of beschrijvingen, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten Debitan niet tot enige vergoeding en geven de klant niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

2.10 Aanbiedingen en leveringen van niet-standaard software en maatwerk zijn gebaseerd op gegevens, zoals door de klant verstrekt en hebben uitsluitend betrekking op door Debitan schriftelijk genoemde toepassingen en specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud van dergelijke software worden schriftelijk vastgelegd en door de klant voor akkoord getekend. Bij gebreke van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling van deze niet-standaard software en maatwerk voor risico van de klant. Wijziging op reeds goedgekeurde verslagen worden extra in rekening gebracht op basis van nacalculatie.

2.11 Ontwikkeling van niet-standaard software en maatwerk dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelingskosten, waarop bij offerte niet kon worden gerekend, die ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van de klant tijdens de ontwikkeling of die mochten ontstaan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software worden derhalve aan de klant doorberekend.

Artikel 3: Duur en beëindiging

3.1 Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten kan de klant binnen zeven dagen schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien.

3.2  De door de klant na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Debitan ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per e-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de klant, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Debitan zijn bevestigd.

3.3  Indien de klant de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen.

3.4  Overeengekomen dienstverlening kan tot tien dagen vóór aanvang van deze werkzaamheden kosteloos worden verzet; bij verplaatsing tussen de tien en vijf dagen vóór aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van de kosten van de werkzaamheden in rekening gebracht; bij verplaatsing binnen vijf dagen vóór aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van de kosten van de werkzaamheden in rekening gebracht. Overeengekomen werkzaamheden dienen binnen één jaar na overeenkomst te worden afgenomen, bij gebreke waarvan het recht op uitvoering van de werkzaamheden vervalt, terwijl de volledig overeengekomen vergoeding verschuldigd blijft.

3.5  Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht.

3.6  Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Debitan eerst na schriftelijke acceptatie.

3.7  Debitan behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de klant in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de klant en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

3.8  Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden -tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen- geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.9  Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen tenzij de klant uiterlijk drie maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.

Artikel 4: Prijzen

Prijzen welke door Debitan in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Debitan behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. De klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website van Debitan.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

5.1 De door Debitan opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Debitan en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

5.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikellid vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Debitan worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

5.3 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

5.4 De klant zal alle door Debitan voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van gegevens en/of door Debitan in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. Debitan is te allen tijde gerechtigd aan te tonen dat de door haar geleverde software naar behoren functioneert door het maken van een testrun op of met behulp van haar toebehorende of door haar aan te wijzen apparatuur en/of software.

5.5 Indien Debitan een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herstellen, hetzij de klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het overeengekomen factuurbedrag te verlenen.

5.6 Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. De uiterste vervaldatum van een factuur is 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het verschuldigde vanaf de vervaldag tevens maandelijks een contractuele rente gelijk aan 1 % verschuldigd.

5.7 Facturatie, voor maatwerkleveringen geschiedt op basis van termijnen. Wij handteren daarbij de volgende staffel:

  • Bij start van het project 30 %
  • Bij 1e oplevering van een werkende versie 30%
  • Bij oplevering definitieve test 30%
  • Bij eindoplevering 10%

5.8 De klant is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke kosten. Indien de klant een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke kosten van 15 % van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00 (excl. BTW).

5.9 Indien de klant consument is, worden buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht volgens “Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” zoals genoemd in lid 4 van   art. 6:96 BW.

De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt:

  • Minimumtarief € 40,00
  • 15 % over eerste € 2.500,00
  • 10 % over volgende € 2.500,00
  • 5 % over volgende € 5.000,00
  • 1 % over volgende € 190.000,00
  • 0,5 % over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

5.10 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, gestremde scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke software aan Debitan door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de software, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Debitan van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat De klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.11  Ingeval van overmacht zal Debitan daarvan onverwijld mededeling doen aan de klant, in welk geval de klant na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Debitan het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. Debitan heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie had moeten zijn geleverd.

Artikel 6: Levering van software

6.1    De levering van de producten/diensten, geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma’s, voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locaties.

6.2  De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Debitan voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software.

De gebruiksvoorwaarden van standaardsoftware die niet door Debitan wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Debitan leiden.

6.3 Debitan verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij is niet aansprakelijk voor het niet verwezenlijken van het door de klant beoogde doel.

6.4 Indien tijdens de uitvoering van een door Debitan aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan Debitan onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Debitan het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of minderkosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de klant gehouden is de door Debitan reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

6.5 Geen enkele overeenkomst met Debitan brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Debitan of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Debitan of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Debitan te claimen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    In het geval van levering van gegevens door de klant is Debitan, behoudens ingeval van door de klant te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Debitan, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens, noch voor de hoedanigheid van deze gegevens.

8.2   Debitan aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van de klant of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.3   In geen geval is Debitan aansprakelijk voor indirecte schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Debitan kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Debitan netwerk.

De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Debitan.

 

8.4   Software, niet-standaard software en maatwerk worden geleverd “zoals ze zijn”; Debitan is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van de software.

8.5   De aanwezigheid van fouten (bugs) in standaard software van derden die de functionaliteit van de software in hoofdlijnen niet belemmeren geven De klant nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van Debitan gaat nimmer verder, dan te trachten de producent van de betrokken software te bewegen in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

8.6   Debitan zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Debitan gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Debitan volgens of in verband met een met de Debitan gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 9: Privacy en dataverwerking

9.1 Opdrachtgever is als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van deze wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de geleverde diensten ligt bij Opdrachtgever.

Debitan fungeert binnen de Overeenkomst als ‘’verwerker’’ en Partijen hebben de afspraken omtrent verwerkingen van persoonsgegevens vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst van Debitan. Opdrachtgever staat er tegenover Debitan voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde, dat deze persoonsgegevens rechtmatig worden verzameld en gedeeld en vrijwaart Debitan tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze persoonsgegevens, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Debitan toerekenbaar zijn.

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, hebt u het recht ons te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren. Een verzoek om inzage of correctie kunt u aan ons richten per brief. Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Debitan.

Artikel 10: Diversen

10.1  De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Debitan voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Debitan.

10.2 Indien een bepaling van een met Debitan gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zal worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

10.3Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de

klant moeten tijdig door de klant aan Debitan worden meegedeeld.

Artikel 11: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

11.1   Op alle overeenkomsten en transacties van Debitan is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

11.2  Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter te Alkmaar, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten alsmede de  ontwerpen, software, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Debitan en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Debitan of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

12.2 De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd.

12.3 Het is de klant niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Debitan te wijzigen, te   herhalen of te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een deel van het ontwerp van Debitan betreft, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Debitan. Debitan kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen. De klant zal aanduidingen van Debitan of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

12.4  Debitan staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Debitan geleverde producten en/of resultaten van de diensten.